کادویی

کادویی تلخ و قهوه سیاه و سفید

کادویی ایستاده مغزدار میوه و کارامل

فله های زیپ کیپ

مغزدار میوه ای زیپ کیپ

دارک 57% زیپ کیپ

فله های سه کیلویی

فله سه کیلویی قهوه

فله سه کیلویی مغزدار

فله سه کیلویی دارک % 57